Dokladová povinnost

Stavba plotu a aktuální znění stavebního zákona z roku 2018


Novela stavebního zákonu č. 183/2006 Sb. z roku 2018 významně zjednodušila podmínky pro tzv. drobné stavby, a to včetně plotů. Obecně platí, že stavba oplocení nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu, rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas.

Není třeba vyplňovat žádný formulář a fáze stavebního řízení tak zcela odpadá, a to i v případě stavby plotu mezi sousedy. To stejné platí pro opravu plotu, kterou stavební zákon nijak neupravuje - ovšem pod podmínkou zachování původních vlastností plotu (zejména výšky).

Přesto existuje hned několik výjimek, a proto se drobným administrativním úkonům nelze vyhnout. Bez povolení tedy můžete plot postavit, pakliže se na vás nevztahuje některá z těchto šesti situací:

Situace, kdy je nutné zajistit ohlášení stavby, územní souhlas a další závazná stanoviska dotčených orgánů.

Popis případu

Formulář

Doklad

Kde


Plot je vyšší než 200 cm

Opěrná zeď vyšší než 100 cm

 • Žádost o územní souhlas (ohlášení stavby)
 • Doklad prokazující vlastnické právo (výpis z katastru nemov.)
 • Plnou moc (v případě zastoupení)
 • Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury
 • Souhlas sousedů
 • Katastrální úřad
 • Majitelé inženýrských sítí
 • Příslušný stavební úřad 

Budoucí plot hraničí s veřejnou přístupovou pozemní komunikací či s veřejným prostranstvím a to i v případě jedná-li se o chodník

 • Žádost o územní souhlas (ohlášení stavby) 
 • Doklad prokazující vlastnické právo (výpis z katastru nemov.)
 • Plnou moc (v případě zastoupení)
 • Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury
 • Souhlas sousedů
 • Katastrální úřad
 • Majitelé inženýrských sítí
 • Příslušný stavební úřad 

Pozemek či stavba je součástí památkové zóny

 • Žádost o územní souhlas (ohlášení stavby)
 • Oznámení záměru
 • + dle stanoviska památkové péče 
 • Závazné stanovisko orgánu památkové péče
 • Doklad prokazující vlastnické právo (výpis z katastru nemov.)
 • Plnou moc (v případě zastoupení)
 • Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury
 • Souhlas sousedů
 • Katastrální úřad
 • Majitelé inženýrských sítí
 • Příslušný stavební úřad
 • Příslušný obecní úřad s rozšířenou působností

Stavba plotu vyžaduje zemní práce nebo terénní úpravy

 • Žádost o územní souhlas (ohlášení stavby)
 • Oznámení záměru
 • Doklad prokazující vlastnické právo (výpis z katastru nemov.)
 • Plnou moc (v případě zastoupení)
 • Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury
 • Souhlas sousedů
 • Katastrální úřad
 • Majitelé inženýrských sítí
 • Příslušný stavební úřad

Pozemek se nachází na území hl. m. Prahy

Řídí se dle nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy) ve znění nařízení č. 14/2018 Sb. HMP s aktualizovaným odůvodněním

 • Stavební úřad příslušné městské části Prahy 

* Netýká-li se Vás žádná z výše uvedených situací, doporučujeme za všech okolností souhlas či domluvu se sousedem, přesto že to není zákonnou povinností. Tímto tak můžete do budoucna předejít nepříjemným sousedským sporům.

Pošlete nám poptávku